Noticias

 

Idazki honen bidez dei egin gura deutsut 2014ko   ekainaren 16an  arratsaldeko 19:00 etan egingo dan   Osoko   Bilkuran     parte hartu daizun, orri honetan agertzen dan GAI-ZERRENDEA aztertuko dala.
 Modu berean adierazo gura deutsut etorri ezin badozu, aurretiaz jakinarazo beharko dozula Alkatetza honetan.
 Bertaratutakoen kopurua legezkoa ez balitz, bigarren deialdian egingo da batzarra, lehenengorako ipini dana baino 48 ordu geroago.

Igorren 2014ko  ekainaren  11n. 

JARDUNEKO ALKATEA

GAI ZERRENDA

1- Aurreko akta irakurri eta ontzat emotea.
2- Igorreko Urkizu auzoan, N-240 Foru Errepidean, semaforodun oinezkoentzako pasealekua egiteko obren 1. ziurtagiria ontzat emotea
3- Emtesportek eskatutako fidantza bueltetea
4- Eskaerak eta galderak.

                                                             ORDEN DEL DIA

1- Lectura y aprobación acta anterior.
2- Aprobación certificación nº 1 de las obras del paso de peatones con semáforo en la carretera foral N-240 en el barrio de Urkizu.
3- Devolución de fianza solicitada por Emtesport.
4- Ruegos y preguntas.